Zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze dla uczniów Kruszyn gr.5

 

W  zajęciach dydaktyczno – wyrównawczych z matematyki (grupa młodsza) bierze  udział 4 uczniów i 4 uczniów (grupa starsza). Zajęcia odbywają się raz w tygodniu w wymiarze 1 godziny. Podczas zajęć wykorzystuję wraz z uczniami tablicą interaktywną, strony internetowe, narzędzia i aplikacje służące do nauki matematyki, m.in. Wordwall, learningapps, eduzabawy, kahoot, dzwonek a także układanki Schubitrix,  które bardzo aktywizują uczniów i motywują do pracy.

Na zajęciach uczniowie pracują głównie metodami aktywnymi, co sprawia, że stają się one bardziej atrakcyjne. Praca odbywa się w parach i pojedynczo.

Zajęcia mają charakter zabawy i zdrowej rywalizacji. Bardzo często przybierają formę pracy na konkretach, co ma pozytywny wpływ na rozwój wyobraźni matematycznej oraz szybsze przyswajanie wiadomości i umiejętności przez  uczestników zajęć.

Realizacja zajęć wyrównawczych z matematyki przyczyniła się do wyrównania braków edukacyjnych i zwiększenia umiejętności matematycznych uczniów. Zajęcia prowadzone są ze zwróceniem szczególnej uwagi na dostosowanie wymagań edukacyjnych do indywidualnych możliwości dzieci. Poprzez stwarzanie sytuacji, w których muszą podjąć wysiłek intelektualny, aby pokonać trudności, uczestnicy są pobudzani do samodzielnego i logicznego myślenia, a w konsekwencji do rozwiązywania zadań w miarę indywidualnych możliwości.

Każde zagadnienie matematyczne jest dokładnie omawiane pod kątem stosowanych metod. Ponadto uczniowie utrwalają nawyk sprawdzania otrzymanych odpowiedzi i zdobywania umiejętności korygowania swoich błędów, co jest bardzo istotne w procesie rozwiązywania różnych problemów matematycznych.

Udział uczniów w zajęciach pomoże im uwierzyć we własne siły i umiejętności.    Na zajęciach ocenianie występuje wyłącznie w formie słownej. Takie ocenianie ukazuje mocne strony ucznia i pełni rolę wspierająco-motywującą do nauki.