Zajęcia dodatkowe dla uczniów – Szkoła Podstawowa w Sicienku

ologowanie

W zajęciach  w ramach projektu „Innowacyjna edukacja dla szkół w Gminie Sicienko” realizowanego przez Gminę Sicienko w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Szkole Podstawowej w Sicienku bierze udział 119 dzieci.

Siedem  grup uczniów uczestniczy w zajęciach z kreatywności. Zajęcia  dla piątoklasistów mają na celu m.in. rozwijanie ich aktywności twórczej, kreatywnego myślenia, samodzielności oraz współdziałania. Młodzież wykazuje się aktywnością oraz ogromną pomysłowością podczas realizacji zadań, zarówno opartych na słowie, dramie jaki i na pantomimie. Dające się zauważyć na kilku pierwszych spotkaniach u niektórych uczestników onieśmielenie i rezerwa szybko ustąpiły ciekawości oraz entuzjazmowi.

Uczennice klasy VII z niecierpliwością czekają na kolejne zagadki rozwijające płynne i nieszablonowe myślenie. Zadania oparte na skojarzeniach, abstrahowaniu, rozumowaniu dedukcyjnym, metaforyzowaniu, grach językowych, twórczych opowiadaniach rozwijają potencjał twórczy, kształtują kreatywne postawy,  oryginalność myślenia oraz wyobraźnię.  Zajęcia są okazją do integracji grupy i twórczej zabawy budzącej spontaniczność
w działaniach i ekspresyjność.

Efektem twórczej pracy dziesięciorga  uczniów z klas IV-VI są plakaty informujące o miejscu położenia poszczególnych pomieszczeń na terenie szkoły tj. np. stołówka, biblioteka, pokój nauczycielski. Podczas pracy wykorzystano otrzymane materiały dydaktyczne – farby temperowe, które umożliwiły wykonanie ciekawych
i trwałych prac.

Uczniowie z klasy II podczas zajęć kształtują umiejętności wyrażania swoich przeżyć emocjonalnych za pomocą środków artystycznych. Mają możliwość przeżycia satysfakcji z pracy twórczej i jej efektów. Poznają różnorodne techniki plastyczne.

Podczas zajęć dzieci  klasy III wykonują  prace plastyczno-techniczne wykorzystując różnorodne techniki i materiały plastyczne. Uczniowie rozwijają swoją wyobraźnię i kreatywność. Uczą się pracować w grupie.

Pierwszoklasiści  podczas zajęć z kreatywności przygotowują się wystawienia spektaklu ”Bajka o smutnym Osiołku”. Elementem zajęć jest twórcza praca z bohaterami przedstawienia, np. tworzenie dalszych losów postaci.

Uczniowie z ostatniej grupy z niecierpliwością czekają na pokazy chemiczne. Na zajęciach obserwują m. in. samozapłon , charakterystyczne barwy roztworów wodnych.

Głównym celem zajęć „Klub Młodego Odkrywcy” jest zdobywanie wiedzy i nabywanie umiejętności o najważniejszych składnikach, cechach i zależnościach dotyczących świata przyrody poprzez obserwację, badanie, doświadczanie i komunikowanie się z innymi. Tematyka zajęć obejmowała: cechy dobrego przyrodnika, przyrządy wykorzystywane w poznawaniu przyrody, kierunki na widnokręgu, plany i mapy, pogodę i jej składniki, przyrządy służące do pomiaru składników pogody, zjawiska pogodowe, stany skupienia wody, metody naukowe, obserwacje mikroskopowe, obserwacje roślin, czynności życiowe roślin, obserwacje zwierząt, czynności życiowe zwierząt, opieka nad zwierzętami, prawa zwierząt, zasady zdrowego stylu życia i elementy ochrony środowiska w praktyce. Udział w zajęciach pozwala uczniom na wykorzystanie podstawowej wiedzy przyrodniczej  w praktycznym działaniu.

Zajęcia z matematyki doskonalą umiejętności w obszarach takich jak stosowanie obliczeń matematycznych do rozwiązywania zagadnień fizycznych związanych z prędkością, drogą i czasem. Młodzież wykonuje także wykresy ruchu, korzystając z arkusza kalkulacyjnego. Utrwala umiejętności rozwiązywania zadań z geometrii płaszczyzny,  geometrii przestrzennej i stosowania skali na planach i mapach. Uczniowie poznają również nowe zagadnienia matematyczne, np. złoty podział oraz  poznają znamienite osobowości matematyczne.

Sześć grup dzieci uczestniczy w zajęciach wyrównawczych. Zajęcia wyrównawcze dla uczniów klasy II wspomagają uczniów poprzez wyrównywanie braków i zaległości w wiadomościach i umiejętnościach z zakresu edukacji polonistycznej i matematycznej. Rozwijają umiejętności logicznego myślenia, spostrzegawczości, umiejętności analizy i wnioskowania.

W czasie zajęć wyrównawczych uczniowie  klasy III ćwiczą głównie umiejętność czytania, prawidłowego pisania, liczenia. Dla urozmaicenia pracy wykorzystywane są również gry dydaktyczne, klocki logiczne, układanki.

Podczas zajęć wyrównawczych dla pierwszoklasistów najbardziej efektywnymi w działaniach edukacyjnych są puzzle z alfabetem i cyframi. Dzięki nim uczniowie dokonują analizy i syntezy, dzięki czemu doskonalą proces czytania. Dzieci korzystają też z domina, puzzli logicznych oraz dzwoneczków o różnej wysokości dźwięków.

Podczas zajęć wyrównawczych z języka polskiego uczniowie klasy VI uzupełniają wiadomości dotyczących nauki o języku, ortografii, interpunkcji, wzbogacają  słownictwo i kształtują sprawności komunikacyjne.  Dzięki pracy z tekstami o tematyce bliskiej młodzieży, ćwiczeniom interaktywnym, grom logicznym, niedokończonym historyjkom, rebusom, szyfrogramom, wykreślankom uczniowie pracują aktywnie. Metody oparte na zabawie budzą wiarę w możliwość pokonywania istniejących trudności i uczą sprawnego posługiwania się językiem polskim. Zajęcia umożliwiają indywidualny kontakt z uczniem, co sprawia, iż szóstoklasiści mają możliwość doświadczenia sukcesu.

Zajęcia wyrównawcze z języka angielskiego dla uczniów klasy VI mają na celu przede wszystkim wyrównanie braków w wiadomościach i umiejętnościach uczniów, a co za tym idzie podniesienie ocen średnich z przedmiotu oraz zwiększenie motywacji do nauki języka angielskiego. Praca w małej grupie wraz z możliwością wykorzystania zróżnicowanych metod bardzo służą osiągnięciu powyższych celów.

Zajęcia lingwistyczne dla uczniów klas I-III, bazując na naturalnym zaciekawieniu dzieci otoczeniem i światem, mają na celu przede wszystkim zainteresowanie uczniów kulturą oraz żywym językiem Wielkiej Brytanii. Zapoznają z sytuacjami w życiu codziennym za pomocą scenek dramowych, oswajają ze słownictwem za pomocą metody komunikacyjnej, lecz przede wszystkim dają dużo radości poprzez gry, zabawy i oglądanie ze zrozumieniem znanych i lubianych filmów dla dzieci.

Zajęcia lingwistyczne dla starszych dzieci rozwijają sprawność mówienia w sytuacjach życia codziennego (autobus, kino, restauracja itp.) metodą komunikacyjną. Zapoznają również z kulturą Wielkiej Brytanii, w tym świętami, sportem i systemem edukacyjnym, jednym słowem życiem codziennym Brytyjczyków za pomocą serii filmów „Window on Britain”.

Podczas zajęć logopedycznych uczniowie poznają prawidłowe ułożenie aparatu artykulacyjnego przy wymowie głosek. Poznane dźwięki utrwalają dzięki pomocom dydaktycznym zakupionym w ramach projektu. Sukcesem  terapii jest ośmielenie dzieci oraz  nabranie przez nich pewności siebie.

W zajęciach korekcyjno-kompensacyjnych uczestniczą uczniowie klasy 4 SP oraz 6 SP podzieleni na dwie grupy. Uczniowie, wykonując różnorodne ćwiczenia z wykorzystaniem pomocy dydaktycznych zakupionych do realizacji projektu, są stymulowani w obszarze procesów poznawczych, takich jak pamięć, myślenie, koncentracja uwagi, spostrzeganie. Proponowane przez terapeutę zabawy usprawniają także koordynację wzrokowo-ruchową, funkcje percepcyjno-motoryczne oraz podnoszą sprawność manualną uczestników zajęć.