Zapytanie ofertowe na zakup drewna

  1. Zamawiający: Stowarzyszenie Dorośli-Dzieciom w Sępólnie Krajeńskim zaprasza do złożenia ofert na zakup jednego kompletu drewna (około 6m3) Przedmiotem zamówienia jest drewno konstrukcyjne strugane, obrobione, suszone wraz z dostawą i rozładunkiem wg poniższej specyfikacji:

  Opis przedmiotu zamówienia:

  1. dostawa drewna wraz z rozładunkiem o poniższych parametrach:

  – gr. 0,20mm – szer. 12 cm– 54m2
  – gr. 0,25 mm – szer. 12 cm – 27m2
  – krawędziaki 120×120 po 2 m dł. – 30 szt.
  – krawędziaki 0,80×0,80 po 2 m dł. – 36 szt.
  – gr. 0,40 po 150 mm. szer. 12 cm – 45 szt.
  – gr. 0,32 dł. 2,50 szer. 12 cm – 30m2
  – gr. 0,20 dł. 2,50 szer. 12 cm – 13,5m2
  – krawędziaki 10×10 dł. 2,50 – 18szt.

  Powyższe dane służą kalkulacji wszystkich kosztów związanych z realizacją zamówienia.
  Zamówienie powinno być zrealizowane do dnia 30.09.2015 r.
  Każdorazowo termin dostawy i rozładunku należy uzgodnić z Zamawiającym.

  1. Wspólny Słownik Zamówień – kod (CPV) – CPV 45.11.27; 45.26.00
  2. Rodzaje i opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert oraz opis sposobu obliczenia ceny.
  • Kryteria oceny złożonych ofert
   1. Oferty będą oceniane na podstawie następujących kryteriów:

  1) cena (C) :znaczenie – 96%

  • gwarancja jakości (G) : znaczenie – 4%
  1. Ocena ofert będzie dokonywana według następujących zasad:
  • Kryterium cena – wg poniższego wzoru:

  najniższa cena spośród złożonych ofert
  C =  ———————————————————- x 96
  cena badanej oferty

  C = liczba punktów oferty ocenianej w ramach kryterium „cena” (największa liczbę punktów /96/ otrzyma oferta z najniższą ceną)

  • Kryterium gwarancja jakości – wg poniższego wzoru:

  okres gwarancji oferty badanej
  G =   ———————————————————-  x 4
  najdłuższy okres gwarancji spośród ocenianych ofert

  G = liczba punktów oferty badanej w ramach kryterium „gwarancja jakości”

  Do oceny ofert w kryterium „gwarancja jakości” Zamawiający przyjmuje max. 5 – letnią gwarancję jakości (minimalny okres gwarancji to 3 lata). W związku z powyższym udzielenie przyjętej przez Zamawiającego maksymalnej długości okresu gwarancji jakości (tj. 5-letniej) lub dłuższej, skutkować będzie przyznaniem maksymalnej liczby punktów w tym kryterium, tj. 4. Wpisanie dłuższego okresu gwarancji niż 5 lat nie spowoduje zwiększenia ilości punktów w tym kryterium i będzie wynosić                    4 pkt. Pozostałe oferty otrzymają proporcjonalnie mniejszą liczbę punktów (obliczoną zgodnie z powyższym wzorem).

  Wykonawca określi gwarancję jakości w pełnych latach.

  • O wyborze oferty zdecyduje największa liczba uzyskanych punktów.

  Lp = C+G
  Lp = liczba punktów uzyskanych przez ofertę

  1. Podana cena oferty będzie stała i będzie obowiązywać w czasie realizacji przedmiotu zamówienia.
  2. Podana przez Wykonawcę cena oferty stanowi maksymalny koszt Zamawiającego w związku z realizacją zamówienia. Cena ta nie podlega negocjacji czy zmianie w toku postępowania z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 ustawy Pzp.
  3. Jeżeli złożona oferta powodować będzie powstanie obowiązku podatkowego Zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, Zamawiający w celu oceny takiej oferty doliczy do oferowanej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami.
  4. Rozliczenia pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą prowadzone będą w PLN.
  5. Termin realizacji zamówienia: od dnia zawarcia umowy do dnia 30.09.2015r.
  6. Ofertę należy złożyć w formie pisemnej, faxem lub e-mailem, w terminie do dnia 15.09.2015r. tj.:

  – dorosli-dzieciom@wp.pl
  – fax: 052 388 53 06
  – forma pisemna : Stowarzyszenie “Dorośli-Dzieciom” w Sępólnie Krajeńskim,
  ul. Szkolna 8/7, 89-400 Sępólno Krajeńskie,

  1. Warunki płatności: Wg zapisów umowy.
  2. Osoba upoważniona do kontaktu z Wykonawcami : Sławomir Jaskulski /052/ 388 53 06
  3. Do oferty należy przedłożyć:

  – Formularz ofertowy (załącznik Nr 1 )

  Załączniki do zapytania:
  Formularz ofertowy

  Otrzymują:
  1.  wg rozdzielnika
  2.  a/a

formularz ofertowy_drewno