Zapytanie ofertowe na wykonanie małej architektury drewnianej

1. Zamawiający:  Stowarzyszenie „Dorośli-Dzieciom” w Sępólnie Krajeńskim zaprasza do złożenia ofert na: dostawę wraz z montażem i posadowieniem na gruncie, wolnostojących, zadaszonych wiat (altany) o wskazanych poniżej parametrach, dostawę i montaż ławostołów, ław, stołów, koszy na śmieci, stojaki na rowery, ogrodzenia oraz dostawę, montaż i posadowienie mini-tężni, zgodnie z przedstawionymi wymiarami na załącznikach.

2. Ogólny zakres prac:
a) dostawa, montaż i posadowienie wiat  i altan o pow. 25m2 każda  – 10 szt.
– wiaty wykonane z drewna, zaimpregnowane i zabezpieczone przed wpływem warunków atmosferycznych,
– zadaszenie wiat:  gont bitumiczny i opierzenia,
– posadowienie wiat w wyznaczonych przez Zamawiającego miejscach tj.
– 2 szt. w Sępólnie Kraj. ( teren starej plaży)
– 2 szt. altanki w Sępólnie Kraj. ( teren starej plaży)
– 2 szt. w miejscowości  Lutówko,
– 2 szt. w miejscowości Niechorz,
– 2 szt. nad Jeziorem Juchacz
b) dostawa, montaż drewnianych ławostołów – 6 szt.
c) dostawa, montaż drewnianych ław pod wiaty o dł. 2 m – 24 szt.
d) dostawa, montaż drewnianych stołów pod wiaty o dł. 2 m – 18 szt.
e) dostawa, montaż drewnianych koszy na śmieci – 10 szt.
f)  dostawa, montaż drewnianych stojaków na rowery (na 5 rowerów) – 3 szt.
g) dostawa, montaż ogrodzenia drewnianego (10 przęseł x 3 m) – 2 szt.
f) dostawa, montaż i posadowienie mini-tężni o wymiarach: dł. 5 m, szer. 1 m, wys. 2,8 m każda (wraz z ławkami)  – 2 szt.
– mini-tężnie wykonane z gałązek brzozowych na konstrukcji drewnianej, zaimpregnowane  i zabezpieczone  przed wpływem warunków atmosferycznych,
– mini-tężnie wyposażone w odpowiednie instalacje,
– posadowienie mini-tężni w wyznaczonym przez Zamawiającego miejscu  tj. teren przy promenadzie nad Jeziorem Sępoleńskim – 2 szt.
Powyższe dane podaje się celem kalkulacji kosztów transportu w zamówieniu. Dokładne miejsca lokalizacji w danych miejscowościach będą  przekazane zainteresowanym.
Zamówienie należy wykonać zgodnie z koncepcją określoną w załącznikach nr 1 i 2. Zamawiający zaleca aby każdy z wykonawców dokonał wizji lokalnej w miejscu budowy celem sprawdzenia warunków związanych z wykonaniem prac będących przedmiotem zapytania, a także uzyskania wszelkich dodatkowych informacji koniecznych do wyceny prac. Ryzyko rezygnacji z oględzin i wizji lokalnej obciąża Wykonawcę składającego ofertę.  ……………………………………………………
Zamówienie powinno być zrealizowane do dnia 31.11.2015 r. Każdorazowo termin posadowienia należy uzgodnić z Zamawiającym.

3. Rodzaje i opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert oraz opis sposobu obliczenia ceny.

Przy wyborze ofert Zamawiający  będzie się kierował następującymi kryteriami:
kryterium:  cena  –  waga 100%

Sposób oceny ofert:
C (cena oferty) =  najniższa cena łączna spośród złożonych ofert : cenę łączną oferty badanej  x  100 pkt.
4. Termin realizacji zamówienia: od dnia zawarcia umowy do dnia 31.11.2015r.
5. Ofertę należy złożyć w formie pisemnej, faxem lub e-mailem, w terminie do dnia 23.09.2015 r. t.j.:
– dorosli-dzieciom@wp.pl
– fax: 052 388 53 06
– forma pisemna : Stowarzyszenie „Dorośli-Dzieciom” w Sępólnie Krajeńskim, ul. Szkolna, 89-400 Sępólno Krajeńskie,    ………………………………….. …
6.Warunki płatności: Wg zapisów umowy.
7.Osoba upoważniona do kontaktu z Wykonawcami: Sławomir Jaskulski  tel. 662 073 264
8. Do oferty należy przedłożyć:

Formularz ofertowy_arch.drewniana