Zapytanie ofertowe na zbiornik retencyjny

Stowarzyszenie „Dorośli – Dzieciom” zaprasza do złożenia ofert na realizację zadania odtworzenie zbiornika wodnego w ramach inicjatywy: „Wykonanie zbiornika retencyjnego w krajobrazie rolniczym” w ramach projektu „Modelowe inicjatywy ekologiczne w powiecie sępoleńskim”.

 1. Przedmiot zamówienia:
  Przedmiot zamówienia obejmuje grunt sklasyfikowany jako nieużytek o powierzchni 0,11 ha, na którym znajduje się zarastający dawny zbiornik przeciwpożarowy o powierzchni ok. 0,0450 ha zlokalizowany na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Sośno.

Zakres zamówienia obejmuje:
Wykonanie usługi – odtworzenie zbiornika wodnego. Prace ziemne związane są z odmuleniem dna zbiornika, utworzeniem łagodnych brzegów oraz rozplantowaniem urobku wokół zbiornika i na terenie do niego przyległym.

 1. Rodzaje i opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert oraz opis sposobu obliczenia ceny.
  Przy wyborze ofert Beneficjent będzie się kierował następującymi kryteriami:

1 kryterium: cena – waga 100%
Sposób oceny ofert:
C (cena oferty) = najniższa cena łączna spośród złożonych ofert: cenę łączną oferty badanej x 100 pkt.

 1. Termin realizacji zamówienia: od dnia podpisania umowy do dnia 13.11.2015 r.
 2. Ofertę należy złożyć w formie pisemnej, faxem lub e-mailem do dnia: 21.09.2015 r.
  – forma pisemna: Stowarzyszenie „Dorośli-Dzieciom”, ul. Szkolna 8/7, 89 – 400 Sępólno Krajeńskie
  – fax: /052/ 388 53 06
  – e-mail: dorośli-dzieciom@wp.pl
 1. Wybór oferty:
  O wyborze oferty najkorzystniejszej Zamawiający powiadomi wybranego Wykonawcę telefonicznie oraz określi termin podpisania umowy.
 1. Warunki płatności: Wykonawca wystawi Zamawiającemu fakturę z 30-dniowym terminem płatności.
 2. Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami: Sławomir Jaskulski, tel. 662 073 264 oraz Tomasz Sobiecki, tel. 606 210 264.Załączniki do zapytania:
 • Załącznik Nr 1 – formularz ofertowy,

Otrzymują:
1.  Adresat.
2.  A/a.

Formularz ofertowy na zbiornik retencyjny