Zapytanie ofertowe – ławki i kosze parkowe

Zamawiający: Stowarzyszenie Dorośli-Dzieciom w Sępólnie Krajeńskim zaprasza do złożenia ofert na dostawę ławek parkowych i koszy na śmieci o wskazanych poniżej parametrach.

 1. Opis przedmiotu zamówienia:
  a) dostawa i montaż ławek parkowych – 60 szt.

– ławki parkowe żeliwne z drewnianym siedziskiem i oparciem o wymiarach: wysokość: 76 cm, szerokość: 58cm, długość: do 180 cm, waga: do 55 kg, mocowane na stałe do podłoża, drewno impregnowane, lakierowane

b) dostawa i montaż koszy na śmieci parkowych – 40 szt.

– kosze na śmieci wiszące na słupku z elementami drewna o poj. 40 l

Powyższe dane służą kalkulacji wszystkich kosztów związanych z realizacją zamówienia . Dokładne miejsca lokalizacji w danych miejscowościach będą przekazane zainteresowanym wykonawcom.

Zamówienie powinno być zrealizowane do dnia 30.09.2015 r.

Każdorazowo termin dostawy i montażu należy uzgodnić z Zamawiającym.

3.Wspólny Słownik Zamówień – kod (CPV) – CPV 45.11.27; 45.26.00

 1. Rodzaje i opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert oraz opis sposobu obliczenia ceny.
 • Kryteria oceny złożonych ofert
  1. Oferty będą oceniane na podstawie następujących kryteriów:
   – cena (C) :znaczenie – 96%
   – gwarancja jakości (G) : znaczenie – 4%
 1. Ocena ofert będzie dokonywana według następujących zasad:
  – Kryterium cena – wg poniższego wzoru:

najniższa cena spośród złożonych ofert
C =                                                                           x 96
cena badanej oferty

C = liczba punktów oferty ocenianej w ramach kryterium „cena” (największa liczbę punktów /96/ otrzyma oferta z najniższą ceną)

–  Kryterium gwarancja jakości – wg poniższego wzoru:

okres gwarancji oferty badanej
G =                                                                                                            x 4
najdłuższy okres gwarancji spośród ocenianych ofert

G = liczba punktów oferty badanej w ramach kryterium „gwarancja jakości”

Do oceny ofert w kryterium „gwarancja jakości” Zamawiający przyjmuje max. 5 – letnią gwarancję jakości (minimalny okres gwarancji to 3 lata). W związku z powyższym udzielenie przyjętej przez Zamawiającego maksymalnej długości okresu gwarancji jakości (tj. 5-letniej) lub dłuższej, skutkować będzie przyznaniem maksymalnej liczby punktów w tym kryterium, tj. 4. Wpisanie dłuższego okresu gwarancji niż 5 lat nie spowoduje zwiększenia ilości punktów w tym kryterium i będzie wynosić 4 pkt. Pozostałe oferty otrzymają proporcjonalnie mniejszą liczbę punktów (obliczoną zgodnie z powyższym wzorem).
Wykonawca określi gwarancję jakości w pełnych latach.
O wyborze oferty zdecyduje największa liczba uzyskanych punktów.
Lp = C+G
Lp = liczba punktów uzyskanych przez ofertę

Podana cena oferty będzie stała i będzie obowiązywać w czasie realizacji przedmiotu zamówienia.

Podana przez Wykonawcę cena oferty stanowi maksymalny koszt Zamawiającego w związku z realizacją zamówienia. Cena ta nie podlega negocjacji czy zmianie w toku postępowania z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 ustawy Pzp.

Jeżeli złożona oferta powodować będzie powstanie obowiązku podatkowego Zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, Zamawiający w celu oceny takiej oferty doliczy do oferowanej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Rozliczenia pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą prowadzone będą w PLN.

 1. Termin realizacji zamówienia: od dnia zawarcia umowy do dnia 30.09.2015r.
 2. Ofertę należy złożyć w formie pisemnej, faxem lub e-mailem, w terminie do dnia 9.09.2015 r. tj.:
  – dorosli-dzieciom@wp.pl
  – fax: 052 388 53 06
  – forma pisemna : Stowarzyszenie Dorośli-Dzieciom w Sępólnie Krajeńskim, ul. Szkolna 8/7, 89-400 Sępólno Krajeńskie,

7. Warunki płatności: Wg zapisów umowy.
8. Osoba upoważniona do kontaktu z Wykonawcami : Sławomir Jaskulski /052/ 388 53 06
9. Do oferty należy przedłożyć:
Formularz ofertowy (załącznik Nr 1 )

Załączniki do zapytania:
– Formularz ofertowy

Otrzymują:
1. wg rozdzielnika
2. a/a

formularz ofertowy

przykładowa ławka parkowaprzykładowy kosz