Zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze – nauki przyrodnicze

Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z zakresu nauk przyrodniczych przeznaczone były dla uczniów klasy 8, którzy chcieli zrozumieć materiał, którego nie zdołali do tej pory opanować. Zajęcia odbywały się w dwóch grupach- co 2 tygodnie po 2 godziny lekcyjne dla każdej grupy.

Zajęcia prowadzone były w mało licznych grupach (4-osobowych), w których uczniowie czuli się swobodnie, każdy z nich mógł zadawać pytania, panowała atmosfera wzajemnego szacunku i zrozumienia. Dzięki zastosowaniu metod aktywizujących grupa pracowała w bardzo dobrym tempie – każdy podejmował próby rozwiązywania zadań, wdrażał swoje pomysły. Idąc na lekcje czuli się dobrze przygotowani do kartkówek i sprawdzianów z zakresu przedmiotów przyrodniczych, chętniej odrabiali zadania domowe, a także wykazywali się aktywnością. Niewątpliwie przełożyło się to również na ich poczucie własnej wartości i motywacji do nauki. Po zajęciach wychodzili ze świadomością, że potrafią sobie poradzić z nawet najtrudniejszym wzorem chemicznym lub najbardziej skomplikowaną reakcją chemiczną. W trakcie zajęć kształtowane były także postawy proekologiczne i prozdrowotne (troska o otaczający świat, własne zdrowie, zdrowie koleżanek i kolegów, poczucie odpowiedzialności). Młodzież wdrażając zdobytą wiedzę w życie codzienne dużo łatwiej dostrzega prawidłowości i zmiany zachodzące w otaczającym świecie. Dzięki udziałowi w zajęciach uczniowie podnieśli swoje wyniki nauczania oraz rozwijali kompetencje kluczowe.

Dużą zaletą zajęć była możliwość eksperymentowania z użyciem profesjonalnych odczynników chemicznych. Pod nadzorem nauczyciela przeprowadzane były pokazy chemiczne, a uczniowie mieli możliwość przygotowania niezbędnego do jego przeprowadzenia sprzętu. Na podstawie przeprowadzonych eksperymentów i obserwacji wyciągali pytania oraz uczyli się poprawnie formułować wnioski.

Dodatkową korzyścią płynącą z zajęć było rozbudzenie zainteresowania uczniów przedmiotami przyrodniczymi. Może to być to dla nich cenna sugestia podczas planowania swojej kariery edukacyjnej po zakończeniu nauki w szkole podstawowej.

mgr inż. Damian Tamas